Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch

I. Úvodné ustanovenia


Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch (ďalej iba Všeobecné podmienky) zakúpených v cestovnej agentúre FLATOUR ,s.r.o. Flatour TUI ReiseCenter , ktorá je sprostredkovateľom balíkov služieb zahraničných cestovných kancelárií – Neckermann Reisen, Thomas Cook AG, Gulet Touristik, FTI Touristik, Terra Reisen, TUI, Jumbo Group, TUI, Dertour, Meiers a iných partnerov (ďalej iba zahraničné CK, resp. usporiadatelia zájazdov) na Slovensku, platia pre všetky zájazdy, pobyty a služby uverejnené týchto cestovných kancelárií a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej objednávky klienta. CA FLATOUR ako sprostredkovateľ berie na seba záväzok, že vyvinie úsilie, aby zabezpečila čerpanie služieb, ktoré poskytujú tretie osoby (usporiadateľ zájazdu, prepravná spoločnosť, ubytovateľ atď.). Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu v zmysle platných právnych predpisov.

 

II. Vznik zmluvného vzťahu

 

 • Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

 • Objednávateľ (klient), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom a CA FLATOUR s.r.o. TUI ReiseCenter, resp. autorizovaný predajca.

 • Zmluvný vzťah medzi autorizovaným predajcom zájazdu (resp. s CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter , ak bol zájazd objednávaný v tejto CA) a objednávateľom vzniká akceptáciou objednávky klienta, resp. podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba Zmluvy), čím objednávateľ vo svojom mene alebo v mene tretej osoby, vyslovuje súhlas so Všeobecnými podmienkami CA FLATOUR s.r.o.TUI ReiseCenter, resp. obstarávateľa zájazdu. Zmluva platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v Zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca.

 • Zmluvou, popr. akceptáciou objednávky, sa CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter, resp. autorizovaný predajca, zaväzuje objednávateľovi sprostredkovať produkt zahraničnej CK. Zahraničná CK (obstarávateľ zájazdu) na základe objednávky a následného dodržania Všeobecných podmienok objednávateľovi obstará plnenie služieb v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami. Objednávkový formulár musí obsahovať všetky podstatné údaje o objednávke klienta, s označením zájazdu, na základe ktorého sa urobila rezervácia. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu v súlade s dohodnutým časovým harmonogramom zálohových a doplatkových platieb (platí pre objednávku prostredníctvom internetu i pre zmluvu o obstaraní zájazdu).

 • Zájazd možno tiež rezervovať písomne alebo ústne (telefonicky). Ústne rezervované zájazdy musia byť obratom písomne potvrdené. Pri rezervácii je CA Neckermann Slovakia oprávnená požadovať poplatok za spracovanie a stanovenú zálohu.

III. Cenové podmienky

 

 • Ceny zájazdov sprostredkovaných CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi usporiadateľom zájazdu a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v prihláške prostredníctvom internetu). V cenníkoch zájazdov sú uvedené ceny v mene EUR.

 • Klient akceptuje, že CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter (i prostredníctvom autorizovaného predajcu) je oprávnená jednostranným úkonom ( ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny) žiadať adekvátny doplatok pri náraste ceny, a to z príčin, ktoré nezávisia od jeho vôle, v prípade, v priebehu 20 dní pred začatím zájazdu ( § 741c ods. 1 Obč. zák. ) Takými príčinami sú výlučne: zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, zvýšenie platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu ( § 741c ods. 2 ) Písomné zmeny o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 20 dní pred začatím.

 

IV. Platobné podmienky

 

 • CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter (i prostredníctvom autorizovaného predajcu) má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise Zmluvy obstaraní zájazdu, resp. po vyplnení prihlášky prostredníctvom internetu a po oznámení CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter , že objednaný zájazd dostupný. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý nasledovne:

 • pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok min. 30%

 • najneskôr 31 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak

 • v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 31 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.

 • Pri objednávaní zájazdu prostredníctvom internetu objednávateľ vyplní prihlášku, CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter s.r.o. oznámi klientovi, či je zájazd dostupný. Pri kladnej odpovedi uhradí klient stanovený preddavok, resp. úplnú cenu zájazdu a oznámi CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter realizáciu platby.

V prípade, že aj po realizácii platby je zájazd dostupný, CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter vykoná rezerváciu zájazdu a zašle klientovi akceptáciu objednávky, čím sa považuje zmluva o obstaraní zájazdu za uzavretú.

A po realizácii platby klientom zájazd nie je dostupný, CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter túto skutočnosť bezodkladne oznámi klientovi. Klient si po tomto oznámení vyberie iný zájazd. V prípade, že o iný zájazd nemá záujem, platba bude klientovi vrátená späť najbližší pracovný deň po obdržaní platby.

 • Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží dohodnuté termíny úhrad dosiaľ objednaných služieb, je usporiadateľ zájazdu prostredníctvom CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter je oprávnený odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok.

 

V. Práva a povinnosti objednávateľa

 • K základným právam objednávateľa patrí najmä:

 • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

 • právo vyžadovať od CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

 • právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami o zmluvne dohodnutých službách,

 • právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VIII. týchto všeobecných podmienok,

 • právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade
  s článkom X. týchto Všeobecných podmienok,

 • právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CA Neckermann Slovakia známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu

 • všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie objednaných služieb, napr. poukaz na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania (okrem zájazdov typu ruleta).

 • informácie o cestovnom poistení v zahraničí, resp. o možnosti uzavrieť cestovné poistenie do zahraničia.

 • právo písomne oznámiť CK v určenej lehote pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa na miesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení (spolu s vyhlásením nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde). Zmena osoby účastníka zájazdu je možná vtedy, keď náhradník spĺňa všetky podmienky na účasť na zájazde a po úhrade poplatku za zmenu účastníka. Prevádzateľ a nadobúdateľ ručia za zaplatenie zájazdu ako aj za náklady spojené so zmenou osoby účastníka spoločne a nerozdielne.

 • K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

 • poskytnúť CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter resp. autorizovanému predajcovi potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve o obstaraní zájazdu, bezodkladne oznámiť všetky zmeny týchto údajov a predložiť ďalšie doklady (napr. žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter ,

 • zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje,

 • nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si zabezpečia potrebné formality prostredníctvom dotknutých úradov na vycestovanie sami na vlastné náklady.

 • zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom IV. týchto Všeobecných podmienok,

 • bez zbytočného odkladu oznamovať CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

 • prevziať od sprostredkovateľa zájazdu doklady potrebné pre čerpanie služieb,

 • mať u seba platný cestovný doklad, ktorého platnosť je viac ako 6 mesiacov od termínu plánovaného návratu, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné zdravotnícke, hygienické a ostatné právne predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu; dieťa bez ohľadu na vek musí mať vlastný cestovný doklad, resp. ak podmienky vstupu do krajiny neurčujú inak,

 • splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,

 • riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu usporiadateľa zájazdu a dodržiavať stanovený program,

 • počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na živote, zdraví alebo majetku na úkor ostatných klientov, dodávateľov služieb alebo usporiadateľa zájazdu,

 • dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom podľa čl. X. týchto Všeobecných zmluvných podmienok

 • K povinnostiam objednávateľa – autorizovaného predajcu, ktorá je súčasťou zmluvného vzťahu ďalej patrí:

 • zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

 • zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili zákonné povinnosti klientov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,

 • určiť vedúceho skupiny v prípade, keď na základe vzájomnej dohody s usporiadateľom (prostredníctvom CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter , nie je zabezpečený sprievodca zahraničnej CK. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb,

 • odovzdať CA Neckermann Slovakia menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

VI. Práva, povinnosti a ručenie CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter

 • K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku V. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter

 • CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter je povinná podľa najlepšieho vedomia a svedomia pred uzatvorením Zmluvy presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, opísať sprostredkovávané služby, ktoré poskytuje usporiadateľ zájazdu alebo poskytovateľ služieb, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu a kúpu zájazdu, pričom bude brať do úvahy osobitosti sprostredkovanej Zmluvy a tiež danosti cieľovej krajiny resp. cieľového miesta zájazdu.

 • CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter je povinná informovať klienta o platných predpisoch týkajúcich sa pasu, víza a o očkovaní prostredníctvom využitia klientom kontaktu na lekára. V ostatných prípadoch je klient za dodržanie týchto právních predpisov príslušnej krajiny sám zodpovedný. Ak je to možné, CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter prevezme proti odmene objednávku na zabezpečenie potrebného víza. CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter nezodpovedá za neudelenie víz a v prípade ich neudelenia sa aplikujú ustanovenia o stornovaní zájazdu.

 • CAFLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter nie je povinná sprostredkovať klientovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

VII. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu a odstúpenie zmluvy zo strany CA FLATOURs.r.o. TUI ReiseCenter

 • Ak je usporiadateľ zájazdu nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne prostredníctvom CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.

 • V prípade zvýšenia ceny má objednávateľ právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter v lehote určenej usporiadateľom zájazdu v návrhu zmeny.

 • Za podstatnú zmenu sa nepovažuje zmena odletových časov, prepravcu, trasy, ubytovacieho zariadenia v cieľovej destinácii, ak je poskytnuté

 • ubytovanie a ostatné služby v rovnakej alebo vyššej katagórii, resp. štandardu, zmena stanoveného programu z dôvodov, za ktoré nezodpovídá usporiadateľ zájazdu alebo vzniknú z dôvodu vyššie moci. Ak je CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávatelovi zmenu zmluvy. Rozhodnutie je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť písomne CA Neckermann Slovakia, s.r.o. v určenej lehote.

 • Usporiadateľ zájazdu je oslobodený od povinnosti plniť Zmluvu, keď sa pri poznávacích zájazdoch, vypísaných mimoriadnych letoch (charterových letoch) a pri skupinových IT letoch (paušálne ceny pre skupinové zájazdy prepravované pravidelnou linkou) nedosiahne vopred stanovený minimálny počet účastníkov, tj. minimálny počet účastníkov stanovených pre zájazd a 50% kapacity lietadla a keď bolo stornovanie zájazdu klientom oznámené v rámci lehoty, ktorá je uvedená usporiadateľom zájazdu, alebo ak boli tieto časové lehoty účastníkom písomne oznámené:

 • do 20 dňa pred nástupom na zájazd pri zájazdoch dlhších ako 6 dní;

 • do 7. dňa pred nástupom na zájazd pri zájazdoch od 2 do 6 dní;

 • do 48 hodín pred nástupom na zájazd pri jednodenných zájazdoch.

V tomto prípade sa klientovi vráti príslušná suma za poznávaciu časť zájazdu, ktorú uhradil.

 • Ak sa po začatí zájazdu zistí, že podstatná časť zmluvne dohodnutých služieb sa neposkytne alebo sa nebude dať poskytnúť, potom je usporiadateľ zájazdu povinný bez nároku na odmenu podniknúť príslušné opatrenia, aby mohol zájazd ďalej pokračovať.

 • Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je usporiadateľ povinný vrátiť klientovi rozdiel ceny zájazdu medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

 • Ak služby, podľa predchádzajúceho odseku nemožno zabezpečiť alebo ich klient neprijme, je CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter povinná bezodkladne vrátiť objednávatelovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že je súčasťou zájazdu aj doprava, je CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter povinná poskytnúť objednávatelovi späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávatel súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý, je CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter povinný vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

 • Usporiadateľ zájazdu je oslobodený od plnenia Zmluvy po nástupe na zájazd, keď klient v rámci zájazdu nejakým hrubým správaním, napriek upozorneniu, priebeh zájazdu vážnym spôsobom narušuje. V tomto prípade je klient, pokiaľ bude uznaný vinným, povinný odškodniť usporiadateľa zájazdu za vzniknutú škodu.

VIII. Odstúpenie klienta od zmluvy

 • Odstúpenie klienta od Zmluvy pred nástupom na zájazd

 • Odstúpenie od zájazdu bez stornovacieho poplatku - bez ohľadu na zákonom vymedzené právo na odstúpenie je klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy - bez toho, aby usporiadateľ zájazdu vzniesol proti nemu nároky - pred začiatkom čerpania zmluvných služieb v prípade, že sa významným spôsobom zmenia podstatné podmienky Zmluvy, ku ktorým patrí aj zmena ceny zájazdu. K významnej zmene patrí v každom prípade zmarenie vyhradeného účelu resp. charakteru organizácie zájazdu, ako aj podľa článku VII. bod 2. zvýšenie dohodnutej ceny zájazdu, okrem prípadov, uvedených v čl. III ods. 2 týcho Podmienok. Usporiadateľ zájazdu je povinný prostredníctvom CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter , bezodkladne oznámiť klientovi zmenu Zmluvy a poučiť ho o existujúcich možnostiach, a síce zmenu Zmluvy buď akceptovať alebo od Zmluvy odstúpiť. Klient je povinný toto svoje právo bezodkladne využiť. Pokiaľ usporiadateľ zájazdu zavinil okolnosti, pre ktoré klient oprávnene odstúpil od Zmluvy, usporiadateľ zájazdu je povinný nahradiť klientovi vzniknutú škodu.

2. Odstúpenie so zaplatením stornovacieho poplatku - stornovací poplatok je určený percentuálne z ceny zájazdu a jeho výška závisí od toho, v akom časovom predstihu pred uskutočnením zájazdu klient oznámi, že sa zájazdu nezúčastní a závisí tiež od druhu zájazdu. Pod cenou zájazdu resp. paušálnou cenou treba rozumieť celkovú cenu za zmluvne dohodnuté služby. Klient je oprávnený proti zaplateniu stornovacieho poplatku odstúpiť od Zmluvy vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v bode 1.1..

 • V závislosti od druhu zájazdu uvádzame stornovacie poplatky na osobu, ak nie je dohodnuté inak:

1. Hotely, apartmány, plavby loďou

do 30 dní pred nástupom na zájazd 10%

od 29 do 20 dní pred nástupom na zájazd 15%

od 19 do 10 dní pred nástupom na zájazd 20%

od 9 do 4 dní pred nástupom na zájazd 30%

od 3 do 1 dňa před nástupom na zájazd 45%

keď sa klient nedostaví (No-Show) 85%

z ceny zájazdu, ale najmenej 33,- EUR.

2. Paušálne letenky a paušálne letecké zájazdy (charter):

do 30 dní pred nástupom na zájazd 15%

od 29 do 20dní pred nástupom na zájazd 25%

od 19 do 10 dní pred nástupom na zájazd 50%

od 9 do 4 dní pred nástupom na zájazd 65%

od 3 dní (72 hodín) pred nástupom na zájazd 85%

3. Individuálne zájazdy (linková doprava), vlakové zájazdy (vynímajúc špeciálne vypravované vlaky a líniové letenky):

Od času rezervovania 95% z ceny linkovej letenky

V prípade nevyužitia služby a storna sú linkové letenky nerefundovateľné a nemenné (nie je možná zmena letu ani osôb).

 • Vyhlásenie o odstúpení - pri odstúpení od Zmluvy treba prihliadnuť na nasledovné: klient (objednávateľ) je oprávnený kedykoľvek oznámiť cestovnej agentúre alebo kancelárii, u ktorej zájazd zarezervoval, že od Zmluvy odstupuje. Pri stornovaní sa odporúča, aby sa stornovanie urobilo prostredníctvom doporučeného listu alebo osobne, pričom klient dá súčasne písomné vyhlásenie o stornovaní zájazdu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

 • Klient sa nedostaví (No-show) - prípad No-Show nastáva vtedy, keď klient neodcestuje preto, lebo stratil záujem cestovať alebo neodcestuje z vlastnej nedbanlivosti alebo z nejakej inej príčiny. Ak sa zistí, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutečností, potom je klient povinný uhradiť 100% ceny zájazdu .

 • V prípade forfaitových zájazdov, letenek a iných služieb podľa individuálnyh požiadaviek klienta, CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter . predloží klientovi výšku zmluvnej pokuty spolu s ponukovým listom na požadované služby (s výnimkou napr. poistenia a víz)

 • V prípade ostatných zahraničných obstarávateľov zájazdov a ich špeciálnych ponúk, platia príslušné stornopodmienky týchto obstarávateľov.

IX. Poskytovanie informácií tretím osobám

Oznámenia o menách účastníkov zájazdu a miestach pobytu účastníkov sa tretím osobám, ani v naliehavých prípadoch, neposkytujú - s výnimkou prípadu, že cestujúci výslovne požiadal, aby dotyčnej osobe bola táto informácia poskytnutá. Náklady spojené s odovzdaním naliehavých správ znáša klient. Preto sa účastníkom zájazdu odporúča, aby svojim rodinným príslušníkom oznámili presnú adresu miesta pobytu.

X. Právny základ na náhradu pri zlyhaní v poskytovaní služieb, reklamácie, odškodnenie

1. CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter , zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov, vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť obstarávateľ zájazdu alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo povereného zástupcu CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter . O tejto skutočnosti je potrebné urobiť písomný záznam.

2. Ak CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter . nesplní povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne u CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter , a to bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa ma zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa ods. 1.

3. Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo agentúrou, platia lehoty podľa ods. 2, ak si tam objednávateľ uplatnil svoje práva.

XI. Cestovanie s mimoriadnym rizikom

Pri cestovaní, ktoré obnáša mimoriadne riziko (napr. expedície), usporiadateľ neručí za následky spôsobené vznikom rizík, keď k uvedenému dôjde mimo rámec jeho povinností.

Nedotknutá ale zostáva povinnosť usporiadateľa svedomito zájazd pripraviť a starostlivo vybrať osoby a subjekty, ktoré budú poverené poskytovaním jednotlivých služieb.

XII. Cestovné poistenie

 

CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter odporúča klientom uzatvoriť cestovné poistenie, rovnako aj poistenie zájazdu, vrátane jeho prípadného stornovania. Pri uzatváraní poistenia na požiadanie poskytnú pracovníci CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter . klientovi potrebnú súčinnosť.

XIII. Záverečné ustanovenia

 • Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby sprostredkované spoločnosťou CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter len vtedy, ak nie je spoločnosťou CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter stanovený, či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

 • Objednávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy o zájazde (i u autorizovaného predajcu), resp. vyplnením prihlášky prostredníctvom internetu, že sú mu Všeobecné zmluvné podmienky obstarávateľa zájazdu známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma, vrátane Všeobecných zmluvných podmienok CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter V častiach, kde sú Všeobecné zmluvné podmienky obstarávateľa zájazdu a CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter rozdielne, platí, že Všeobecné zmluvné podmienky CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter sú nadradené, vynímajúc stornovacie podmienky príslušného touroperátora.

 • Podpisom Zmluvy o zájazde udeľuje objednávateľ spoločnosti CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v Zmluve o zájazde v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov cestovnej kancelárie vyplývajúcich zo Zmluvy o zájazde, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

 • získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde spoločnosti CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter ,

 • využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

 • využívanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosťou CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,

 • využívanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosťou CA FLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného zmluvou o zájazde. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy o zájazde. Ustanovenia sa vzťahujú i na spracúvanie osobných údajov ďalších účastníkov zájazdu uvedených v zmluve o zájazde. Podpisom zmluvy o zájazde, v ktorej sú uvedení aj ďalší účastníci zájazdu, objednávateľ potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov spoločnosti CAFLATOUR s.r.o., TUI ReiseCenter za účelom ich spracúvania.

 • Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov sa spravujú ustanovením podľa paragrafu 20 a nasl.z.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov.

 • V zmysle nariadenia pre cestovné kancelárie - touroperátorov - máme uzatvorené poistenie proti insolventnosti v Zürich Versicherung AG, D-60252 Frankfurt am Main, pod číslom 701.014.973.670. V súlade s § 8 RSV* sa nepodieľame na žiadnom spoločenstve poisťovateľov. Poistným likvidátorom je AGA International S.A., Niederlassung für Österreich, Pottendorfer Straße 25-27, A-1120 Wien, Telefon +43 1 525 03-7, Fax +43 1 52503-999,
  E-Mail
  vertragsverwaltung@allianz-assistance.at.
  Registrácia všetkých pohľadávok sa vykonáva v prípade inej straty do 8 týždňov od začiatku eventuálnej insolventnosti u likvidátora.
  * RSV = Restschuldversicherung - poistenie schopnosti splácať